“Frequently Asked Questions” or “FAQs” of The CEROC

cropped-Janet-and-LP-1.jpg

១. តេីដឺសេរ៉ក់ជាអ្វី?

ដឺសេរ៉ក់ជាពាក្យកាត់ភាសាអង់គ្លេសដែលមានន័យថា គណកម្មាធិការដេីម្បីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស។

1. What is the CEROC?

The CEROC is an abbreviation of “The Committee for Election Rights of Overseas Cambodians”.

២. តេីដឺសេរ៉ក់មានគំរោងដេីម្បីសំរេចយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនយ៉ាងណា?

តាមរយះការចូលរួមពីប្រជាជនកម្ពុជានិងមិត្តអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ យេីងកំពុងតំរង់ទិសដេីម្បីសម្រេចគោលដៅរួមតែមួយគឺសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនខ្មែរ ដែលកំពុងរស់នៅឯនាយសមុទ្របានចូលរួមបោះឆ្នោតនូវរាល់ការបោះឆ្នោតជាតិរបស់កម្ពុជា ដែលសិទ្វិនេះត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ យុទ្ធនាការចំបងរបស់យេីងគឺការប្រមូលញត្តិពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់។

2. How does the CEROC plan to achieve its campaign?

Through participation from all Cambodians and democratic friends around the globe, we are aiming to achieve the common goal: the basic rights of all Cambodians overseas to vote in Cambodia elections which are guaranteed by the Cambodia constitution and the Universal Declaration of Human Rights of the United Nations. Our primary campaign is to collect petition from all Cambodians.

៣. ហេតុអ្វីបានជាខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្រៅស្រុកត្រូវការសិទ្ធិដេីម្បីបោះឆ្នោត? តេីសិទ្ធិរបស់គេត្រូវបានដកហូតឬ?

សិទ្វិដេីម្បីបោះឆ្នោតត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ ក្រៅពីអារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់មាតុភូមិកំណេីត ប្រជាជនខ្មែរក្រៅប្រទេសបានទំនុកបំរុងទាំងសតិបញ្ញានិងសំភារៈក្នុងដំណេីរការកសាងប្រទេសកម្ពុជា។ ក្នុងមួយឆ្នាំៗ ប្រជាជនខ្មែរនៅក្រៅស្រុកបានផ្ញេីរលុយចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនតិចជាង៥០០លានដុល្លាដេីម្បីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច។ តែផ្ទុយពីការគាំទ្រទាំងផ្នែកផ្លូវចិត្ត សីលធម៌ និងហេរញ្ញវត្ថុ សិទ្ធិរបស់ខ្មែរនៅក្រៅស្រុកត្រូវបានគេដកហូតមិនអោយចូលរួមបោះឆ្នោតនូវរាល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា។

3. Why do Khmers Overseas need right to vote? Have their rights been distorted?

Rights to vote is guaranteed by the Cambodian constitution and Universal Declaration of Human Rights of the United Nations. Beside of the feeling of motherland attachment, the Khmers overseas have helped both soft skills and hard skills in building Cambodia nation. Each year, Khmers overseas have sent in remittance not less than 500 millions US dollar for the economic development. In contrasting of continuing spiritual, moral, and financial supports; rights of Khmers overseas have been deprived in each Cambodia election.

៤. តេីមានទិដ្ឋភាពច្បាប់និងបច្ចេកទេសអ្វីខ្លះដើម្បីរួមបញ្ចូលខ្មែរក្រៅស្រុកបានចូលរួមបោះឆ្នោតនូវរាល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា?

ក្នុងខណៈពេលដែលគណបក្សសង្រ្គោះជាតិនិងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងធ្វើការកែទម្រង់គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតតាមរយៈការបង្កើតវាជាស្ថាប័ន  យើងសង្ឃឹមមុតមាំថាពួកគេអាចរួមបញ្ចូលខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានបោះឆ្នោតនូវរាល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា។ មានម៉ូដែលនិងរូបមន្តផ្សេងគ្នាជាច្រើនដែលយើងអាចសិក្សាពីប្រទេសផ្សេងៗជុំវិញពិភពលោកដើម្បីសំរួលភាពងាយស្រួលតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងផ្លូវច្បាប់សំរាប់ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសអាចបោះឆ្នោតបាន។

4. What are legal and technical aspects to include Khmers Overseas to vote in Cambodia elections?

While the Cambodia National Rescue Party (CNRP) and Cambodian People’s Party (CPP) are working to reform the National Election Committee (NEC) through institutionalizing it, we are expecting that they can include Cambodians overseas to vote in Cambodia elections. There are different models and methods that we can learn from different countries around the world to legally and technically allow Khmers overseas to vote. For countries around Cambodia or ASEAN, Thailand has operated both “direct representation voting” and “proportional representation voting” for House of Parliament, and this country has allowed its citizens living abroad to vote at least since 2000 using the method of “in person” and “postal voting”.

៥. តើមានប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោកបានសំរួលអោយប្រជាជនគេនៅក្រៅស្រុកបានបោះឆ្នោតមែនទេ?

បាទ មានប្រទេសជាច្រើន។ យោងតាមសមាគមអាយដៀ ការចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ២០០៧បញ្ជាក់ថាមានប្រទេស១១៥ដែលបានជួយសំរួលអោយប្រជាជនគេដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសបានបោះឆ្នោត។ ដោយមិនបាច់គិតដល់ទ្វីបអាមេរិកខាងជើង អឺរ៉ុប និងទី្វបដទៃផ្សេងទៀត ប្រទេសក្នុងតំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍មានដូចជាឡាវ ថៃ ឥណ្ឌូនេសុី ភូមា និងហ្វីលីពីន មានសំរួលអោយប្រជាជនរបស់គេដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសបានបោះឆ្នោត។

5. Are there countries around world helping their people living oversea to vote?

Yes, there are many countries. According to IDEA, the 2007 publication illustrated 115 countries helped the people living oversea to vote. Regardless of North America, Europe and other continents, in Southeast Asian countries, Lao, Thailand, Indonesia, Burma and Philippine etc. have helped their overseas citizens to vote in each national election.

Continue reading “Frequently Asked Questions” or “FAQs” of The CEROC

Comparing of Election System between US and Cambodia

Political Paradigm of Pragmatism from the Khmer Youth part 86

This part (86), Mr. Sophan described some pros and cons of electoral system of USA while this system is better off comparing to the existing system of Cambodia. With its complex election system employing “winner take all”, “electoral college”, and “autonomy of election body in each state” etc. have led to deepening attempt to understand this system.

us-electoral-collegeResearchers and academics agreed on this system as a not-genuine-democratic election. Those have believed in hybrid democracy than pure democracy. The United States is well-known for its leading example of democracy, but their election system doesn’t translate pure democracy. The system has truly accommodated a politics of pragmatism and necessity. Each state has its own electors (representatives) limited in numbers by the federal government (constitution?) although it is not logical as some states have more population but minimal in numbers of electors while other states less population but maximal in numbers of electors. For instance, California comprises of population over 38 million or 38,332,521 residents with 55 electors or we could approximate 696,954 for per elector, while Wyoming has about 582,658 residents with 3 electors or we could approximate only 194,219 for per elector. The “electoral college” and “winner-take-all” don’t help to symbolize a representative of direct voters (citizens) at all. Or academics call it a proportional election system of indirect democracy (sic).

Hence, if we try to compare election system of the United States with Cambodia, we can see many flaws Cambodia election system is not comparable with.

– Independence of Election Committee of the United States is truly independent as their court is independent and just. This independence indicator is puzzling to see how Cambodia National Election Committee is facing pressure while the court is under government’s upper-hand.

– Financial Control Laws on Political Parties of the United States are very rigid. Each presidential candidate can raise funds to boost their campaign as such fundraising activities must comply with the laws. This financial control is imperative to ensure “level playing field” in the United States. This scenario is in contrast in Cambodia in which the government-led party has enjoyed free ride of using money to run their political activities while the opposition party is financed by donation in kind from members and using major personal expenses to cover up the ride.

Election in the United States and Cambodia: Comparative Perspectives

Political Paradigm of Pragmatism from the Khmer Youth part 85

This part (85), Mr. Sophan articulated on the hot debate of electoral college system of the US by exposing some pros and cons and making a comparison with Cambodia election system.

us-electoral-college

Courtesy: news.yahoo.com

While the Presidential election is nationwide conducting in the United States, the Electoral College system is not different from party-list or proportional system of Cambodia. As Americans don’t vote for president candidate directly, Cambodians voters don’t vote for Prime Minister directly as well. Hence, each state has their own unique election system but the local representatives are having small riding base/place sizing to that of commune or ward level, not a large provincial level like in Cambodia.

Among those distinctions, the finance laws on political party especially campaigning funds for each presidential candidate has been well coped by the state. This is different from Cambodia that we are not having such mechanism in each election. And the level playing field is not existing in Cambodia.

According to national archive of the United States, Electoral College system enabling solidarity of this vast country and their Founding Father had established it within Constitution several hundreds years ago. Its aim is to ensure a-not-dividable federal United States of America.

Canada plans to restore voting rights for long-term expats

Op-Ed: BBC

Canada plans to restore voting rights for long-term expats

Voters make their way in and out of the polling station at the Mary McCormick Recreation Centre, in Toronto's Davenport riding, during the October 2015 general electionImage copyrightGETTY IMAGES NEWS
Image captionProposed legislation would extend voting rights to more than a million Canadians abroad.

Canada plans to restore voting rights to some 1.4 million expatriates.

Ottawa is introducing legislation to allow expats who have been living outside Canada for more than five years to vote in federal elections,

Two Canadians living in the US have been fighting for the right to vote after learning they were ineligible to cast ballots in the 2011 general election.

Canada’s Supreme Court is planning to hear their case next spring.

The new policy is part of a package of electoral reforms announced on Thursday by federal Democratic Institutions Minister Maryam Monsef.

Ms Monsef called the five-year limit “arbitrary”.

“People have a very strong connection to this country and to their identity as Canadians. Just because they’re living abroad doesn’t mean they’ve forgotten about this place,” she said.

The law has been in place since 1993.

Gillian Frank, currently living in Princeton, New Jersey and Jamie Duong, who resides in Fairfax, Virginia, went to court to fight against the voting rights limits after trying to register online to vote in the 2011 Canadian federal election.

Donald SutherlandImage copyrightASSOCIATED PRESS
Image captionActor Donald Sutherland was among the critics of the voting limits

It became a hot-button issue during the 2015 federal election when an Ontario appellate court overturned an earlier win for the two expats.

Canadian actor Donald Sutherland, the father of Kiefer Sutherland, even weighed in, criticising the policy that stopped him and his wife from casting a ballot.

The lawyer for Mr Frank and Mr Duong, Shaun O’Brien, said they were heartened by the government announcement and called it “an enormous victory”.

But Ms O’Brien said they were still concerned that the appellate court ruling stated that it was constitutional to set an “expiration date” on voters abroad.

She said that meant legislation, if passed, was still “vulnerable” to being changed by a future government.

For the moment, the two are not withdrawing their challenge to the voting limits at the Supreme Court.

In 2009, there were an estimated 2.8 million Canadians living abroad.

About 11,000 Canadians living overseas, excluding armed forces members, voted in the last federal election.

Return of vouching

Canada is not the only country that places limits on the voting rights of long-term expatriates.

Citizens who have lived outside the UK for more than 15 years are barred from voting. Two Britons who wanted to vote in the June EU referendum lost a challenge against that law earlier this year.

Australia and New Zealand also have varying voting limits for citizens who have lived abroad for extended periods.

On Thursday, the federal Liberals also proposed making it easier for people to vote within Canada by reintroducing vouching that allows one person to corroborate someone else’s identity at the polls and allowing people to use their voter information card as ID. Those provisions were controversially removed by the previous government.

Canada’s elections commission will also be allowed to pre-register Canadians between 14 and 17 years of age to vote.

Political Paradigm of Pragmatism from the Khmer Youth part 84

Political Paradigm of Pragmatism from the Khmer Youth part 84

This part (84), Mr. Sophan is appealing of eligible Cambodian voters to register to vote collectively in order to push for a positive change of the country. Since the election in 1993 organized by the United cambodia-votesNations, election was inclusive and nondiscriminatory by allowing all Cambodian voters to vote regardless of where they are residing. Many Cambodians overseas were able to join the election through different poling stations that UNs arranged in key cities such as New York, Paris, and Canberra etc.

During this period of voters registration, our current NEC has failed itself by not making any significant decision-making to allowing or facilitating for Cambodians overseas to register to vote at all.

This inability is a failure to respect the will of the people from all walks of life. Hence, the worse intention of any body or party who has worked hard to manipulate the result of election, that doesn’t reflect the will of the voters, should not be vital to the dignity and survival of that person or part at all.